1 499 Kč doprava zdarma
Vyhledávání
Akční nabídka
Katalog
Výrobci

Vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem

 

Právo odstoupit od smlouvy je podrobně upraveno v článku 5. Obchodních podmínek společnosti Doctor Fishing, s.r.o., se sídlem Štolcova 569/31, 618 00 Brno - Černovice, identifikační číslo: 01915568. V souladu s nař. vl. č. 363/2013 Sb. vydáváme toto poučení o právu kupujícího odstoupit od smlouvy uzavřených distančním způsobem:

  1. Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme dodané zboží.
  2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat prodávajícího společnost Doctor Fishing, s.r.o., se sídlem Štolcova 569/31, 618 00 Brno - Černovice, identifikační číslo: 01915568, e-mail adresa: obchod@doctorfishing.cz  formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem. Na naší webové stránce www.doctorfishing.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
  3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této kupní smlouvy, postačuje odeslat formulář před uplynutím příslušné lhůty
  4. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, kterým je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený (dobírka, cargo apod.).  Nejsme však povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám bude zboží fyzicky vráceno nebo pokud neprokážete, že jste zboží odeslali.
  5. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud se nedohodneme jinak.
  6. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží doneste osobně  nebo zašlete na naši adresu : Doctor Fishing, s.r.o., se sídlem Štolcova 569/31, 618 00 Brno – Černovice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů od převzetí zboží.
  7. Náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy ,  a to i  v případě,  kdy zboží nemůže být vráceno pro svoji povahu obvyklou poštovní cestou.
  8. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut  dárek (věc nebo služba), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinen spolu se zbožím nám vrátit i poskytnutý dárek nebo hodnotu služby. Hodnotu služby máme právo jednostranně započíst proti kupní ceně.
  9. Pokud nám vrátíte zboží, které bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká nám nárok na úhradu škody vzniklé na zboží. Nárok na náhradu škody jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku  na vrácení kupní ceny.