1 499 Kč doprava zdarma
Vyhledávání
Akční nabídka
Katalog
Výrobci

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Doctor Fishing, s.r.o., se sídlem Štolcova 569/31, 618 00 Brno - Černovice, identifikační číslo 01915568 vydává ve smyslu § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele tento reklamační řád, který vychází z ustanovení §§ 2161 – 2174 zák. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Garantujeme Vám dodávku kvalitního a ověřeného zboží. Pokud se však při obvyklém užívání dodaného zboží projeví vada, kterou jste nemohli poznat hned při jeho převzetí, je třeba postupovat následovně:

 1. Zavolejte nám nebo napište na naši adresu elektronické pošty: obchod@doctorfishing.cz  a popište nám závadu. Třeba se nám ji podaří odstranit konzultačně.
 2. V případě, že nejsme schopni na dálku posoudit možnost odstranění uváděné závady, vyplňte reklamační list (viz vzor), zabalte pečlivě zboží, včetně jeho kompletního příslušenství, přiložte  kopii  nákupního  dokladu a podrobně nám popište, v čem se závada projevuje. Přidejte i informaci o Vaší zpáteční adrese, telefonu a adresu Vaší elektronické pošty.
 3.  Vadné zboží  je možno osobně předat na naší prodejně na adrese: Štolcova 569/31, Brno nebo na tutéž adresu zaslat přepravní službou ( např. Českou poštou). Zboží pošlete doporučeně, abyste měli doklad o odeslání zboží. Nezapomeňte balík označit nápisem „REKLAMACE“.
 4. V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku. Takové zásilky nebudou přebrány a vrátí se Vám zpět bez nároku na vynaložené náklady.
 5. Do 3 dnů od převzetí reklamovaného zboží   přepravní službou Vám potvrdíme na vaší elektronickou adresu jeho doručení a zahájení reklamačního řízení.
 6. Reklamace bude vyřízena  nejpozději  do 30ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě, že nebude možné vyřízení reklamace do stanovené doby, bude Vám po dohodě s Vámi zaslán  nový bezvadný výrobek stejného druhu a rozsahu, jaký jste reklamovali a v případě, že takový výrobek již není na trhu, pak garantujeme vrácení plné kupní ceny. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyžádat chybějící  podklady obratem. Běh lhůty pokračuje po dodání chybějících vyžádaných podkladů.
 7. Jaké máte jako kupující povinnosti při uplatňování nároků z vadného výrobku:
 • Při převzetí zboží od přepravce ihned zkontrolujte neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznamte přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu stvrzujete, že zásilka zboží splňovala všechny náležitosti a podmínky a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • Oznamte vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. U skryté vady je postup stejný, tj . musí se oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do 24 měsíců po převzetí zboží
 • Neoznámíte-li vadu včas, pozbýváte právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
 • U zuživatelné věci a u věcí podléhající rychlé zkáze je doba nejkratší trvanlivosti, po kterou lze věc použít, vyznačena na obale zboží
 • Záruka se vztahuje pouze na funkční poruchy způsobené výrobní vadou.
 1. Na co se záruka nevztahuje:
 • Na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • U použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
 • Pokud vadu kupující sám způsobil nesprávným používáním nebo nedodržením zásad používání v rozporu s návodem k použití nebo mechanickým poškozením, včetně náhodného, zejména na poškození plastových částí zboží
 • Neoznámením zřejmých vad při převzetí zboží
 • na zboží poškozené přírodními živly
 1. Na co máte právo při reklamaci zboží:
 • Jedná-li se o vadu odstranitelnou má kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené může kupující požadovat dodání nové věci bez vad
 • Pokud se vada týká jen součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti
 • Jedná-li se o vadu neodstranitelnou má kupující právo požadovat dodání nové bezvadné věci nebo požadovat slevu kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 • Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad. Pro účely reklamace se za víckrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát. V těchto případech může kupující i od smlouvy odstoupit.
 • Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.
 • Prodávající je povinen o způsobu vyřízení reklamace kupujícímu vždy vydat písemný doklad. V případě zamítnutí reklamace zde uvede důvody, pro které nebylo reklamaci vyhověno.
 1.  Náklady spojené s doručením vadného zboží prodávajícímu hradí prodávající jen v případě uznané reklamace, a to na základě předložených dokladů vynaložených nákladů, které odpovídají obvyklým nákladům na přepravu zboží v daném regionu.
 2. Koupí zboží kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a prohlašuje, že se s ním  řádně seznámil před uzavřením kupní smlouvy.
 3. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.